Home » Blog » วิธีแก้ไขเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้น หน้า-หลังได้ (Duplex) แบบอัตโนมัติได้

วิธีแก้ไขเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้น หน้า-หลังได้ (Duplex) แบบอัตโนมัติได้
วิธีแก้ไขเครื่องพิมพ์ที่รองรับการปริ้นแบบสองหน้า (Duplex) แบบอัตโนมัติได้ แต่เมื่อใช้งานจริง เมื่อสั่งพิมพ์เครื่องพิมพ์นั้นไม่สามารถปริ้นแบบ Duplex ดังนั้นวิธีในแก้ไขจะต้องดำเนินการตั้งค่า Duplex Unit ซึ่งมีรายละเอียดด้านล่างนี้

1.เปิด Control Panel แล้วเลือก Devices and Printers

วิธีแก้ไขเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้น หน้า-หลังได้ (Duplex) แบบอัตโนมัติได้

2.คลิ๊กขวาเครื่องพิมพ์ที่ต้องการ แล้วเลือก Printer properties

วิธีแก้ไขเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้น หน้า-หลังได้ (Duplex) แบบอัตโนมัติได้

3.เลือกแท็บ Device Settings ตรง Duplex Unit ให้เลือกเป็น Installed จากนั้นกดปุ่ม OK

วิธีแก้ไขเครื่องปริ้นไม่สามารถปริ้น หน้า-หลังได้ (Duplex) แบบอัตโนมัติได้