Home » Download » ดาวน์โหลดโปรแกรม Miro: An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform

ดาวน์โหลดโปรแกรม Miro: An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform
ดาวน์โหลดโปรแกรม Miro: An Online Whiteboard & Visual Collaboration Platform

Miro คือโปรแกรมที่ใช้งานสำหรับ Online Whiteboard & Visual Collaboration ซึ่งสามารถดาวน์โหลดใช้งานได้เลยโดยโปรแกรมจะติดตั้งให้พร้อมใช้งาน (เหมือนว่าไม่ได้ทำการติดตั้ง)

ความต้องการของคอมพิวเตอร์ที่จะใช้งาน Miro บน Windows

  • มี CPU 1.5 GHz (single-core) / 2.8 GHz (dual-core) หรือสูงกว่า
  • มี RAM 2 GB (แนะนำ 4 GB)
  • มี OS Windows 7 หรือสูงกว่า โดยจะต้องติดตั้ง Microsoft .NET Framework 4.5 (Windows เวอร์ชัน ARM ไม่รองรับ)
  • มีอินเทอร์เน็ต 1 Mb/s หรือเร็วกว่า

ข้อมูลไฟล์

  • ชื่อไฟล์ : Miro.exeดาวน์โหลด Miro สำหรับ Windows 32-bit
ดาวน์โหลด Miro สำหรับ Windows 64-bit