Home » Microsoft » Microsoft Windows » วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10

วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10
วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10

Windows 10 ได้มีการอัพเดทและมีการแสดงข่าวและสภาพอากาศ (News and Interests) สำหรับบางท่านอาจจะไม่ชอบ โดยสามารถซ่อน News and Interests ได้ดังวิธีด้านล่างนี้

1.ให้คลิ๊กขวาบนพื้นที่วางของ Taskbar เลือก News and interests > Turn off

วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10

2.News and Interests หายไปจาก Taskbar

วิธีซ่อน News and Interests บน Taskbar ของ Windows 10