วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

วิธีแก้ไวรัส agafurretor.com ใน Google Chrome

จากการคาดการณ์ agafurretor.com น่าจะเป็น adware ที่แสดงโฆษณาบน google chrome ซึ่งโปรแกรม Anti Virus บางตัวอาจจะจัด agafurretor.com เป็นเว็บหลอกลวงหรือมีภัยคุกคาม (Verified fraud page or threat source) และทำการ block ไม่ให้เข้าถึงเว็บไซต์ดังกล่าว เมื่อเปิด Google chrome ขึ้นมา Anti Virus จะแจ้งเตือนตลอดเวลา...